Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Identifikace původu prachových částic v silničním prachu a technologické možnosti pro jejich snížení
Kód
TJ02000327
Předmět výzkumu
Předmětem řešení projektu bude výzkum silničního prachu (street dust) za účelem identifikace charakteru částic a jejich původu. Výsledky budou použity pro posouzení uvolňování částic z komunikace – vyhodnocení charakteru povrchu, drsnosti, stupně poškození a stáří vozovky a dále určení účinnosti odstranění hrubozrnných částic čistícími procesy. Posouzení vlivu bez srážkových dní na charakter složení PM10 včetně vlivu zimní údržby. Výstupy tohoto projektu budou využity v rámci městské samosprávy, pro zavedení nápravných opatření (výsadba zeleně, úprava povrchu komunikací, interval údržby pozemních komunikací aj.) v daných lokalitách, vedoucích ke snížení resuspenze a současně navržení opatření pro snížení abraze částic v závislosti na typu pozemní komunikace. Určení podílů definovaných původců na kvalitě ovzduší ve vybraných lokalitách. Zlepšení kvality života obyvatel žijících v blízkosti silnic. Statutární město Ostrava je v tomto případě modelové město, výsledky projektu budou zobecněny pro další využití v jiných lokalitách nejen Moravskoslezského kraje. Výsledky identifikace budou využity pro nápravné opatření. Posouzení a vyhodnocení účinnosti odstraňování částic dostupnou čisticí technikou a zjištění, které částice jsou odolné vůči těmto procesům odstraňování. Návrh možnosti odklonu dopravy z problematických míst (doporučení pro samosprávu města). Nově budou výsledky z identifikace využity pro návrh nápravných opatření - strojní čištění se samosběry, tlakové mytí kropícími vozy. Určení četnosti výjezdů, změna tlakového mytí s použitím chemických činidel vycházejících ze znalosti charakteru částic. Návrhy opatření na dopravní využití městských zón.
Rok zahájení
2019
Rok ukončení
2021
Poskytovatel
Technologická agentura
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Zéta - Program TAČR (od 2017)
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam