Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Identifikace podílu spalovacích procesů na základě složení street dust
Kód
SP2019/35
Předmět výzkumu
Silniční doprava je jako zdroj prachových částic velmi často opomíjena oproti průmyslovým zdrojům a lokálním topeništím, přestože počet aut a hustota dopravy neustále narůstá a představuje celoroční významnou emisní zátěž. Informace o silničním prachu nejsou systematicky sledovány ani vyhodnocovány, proto projekt může přispět k návrhu optimalizace dopravy, snížení resuspenze prachu, poukázat na nejvíce zatížené oblasti a identifikovat původ těchto částic. Z těchto důvodu bude výzkum silničního prachu (street dust) proveden v Ostravsko-Karvinské aglomeraci, která je výrazně ovlivněná průmyslovou činnosti a pro srovnání bude proveden odběr v Olomouci reprezentující urbanizované město bez významného vlivu průmyslu. Současně bude posouzen vliv meteorologických parametrů na složení PM10 vzorkovaných v blízkosti odběrových míst včetně vlivu zimní údržby silnic. V blízkosti silnic bude rovněž provedeno měření nanočástic pomocí nízkotlakého kaskádového impaktoru ELPI+. Další zájmovou oblast představuje určení podílů definovaných původců na kvalitě ovzduší ve vybraných lokalitách a zlepšení kvality života obyvatel žijících v blízkosti silnic.
Rok zahájení
2019
Rok ukončení
2019
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Workflow pro SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam