Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Kombinovaná výroba a akumulace energie pro CENET
Kód
SP2015/73
Předmět výzkumu
Projekt bude řešit problematiku kombinovaného energetického zdroje využívajícího technologie vodíkových palivových článků integrovanými do soustavy, jejímž vstupem je obecné uhlovodíkové plynné palivo. Projekt je v této oblasti zaměřen především na získávání znalostí a praktických dovedností v dané oblasti se soustavou přípravy paliva využitelného palivovým článkem. Dále je zaměřen na přípravu simulačních experimentů a jejich porovnání s realizovanými laboratorními experimenty a testy. Projekt bude rovněž řešit aktuální problematiku energetických zdrojů instalovaných v CENET, jejich kombinace a akumulace získané energie. Jeho obecné zaměření na vyšetření a sumarizaci toků elektrické energií, definování provozních stavů a uvažovaných provozních souběhů a součinnosti se sítí bude doplněno o problematiku kombinovaných zdrojů s vysokoteplotními palivovými články a řešení problematiky energetické vazby mezi obnovitelným zdrojem a jeho součinnosti s vodíkovými technologiemi pro výrobu vodíků jakožto akumulačního média. Při řešení projektu bude využito znalostní studentů, vědeckých a akademických pracovníků katedry elektroenergetiky, konzultantů i ze zahraničí a výzkumného centra ENET. Projekt je zaměřen na podporu motivace studentů formou stipendií s minimem nároků na odměny ostatních pracovníků. Studenti budou v rámci svých činností zkoumat energetické vazby, provozní charakteristiky vodíkových technologií, fotovoltaických systémů a kogeneračních zdrojů. Současně s tím se bude zkoumat problematika akumulace energie prostřednictvím konkrétních technologií a jejich bezproblémové připojení do elektrizační soustavy.
Rok zahájení
2015
Rok ukončení
2015
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Workflow pro SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam