Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

ERASMUS

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
2021-CZ01-KA220-HED-000032222 aLIFEca - Virtual Open Course of Automotive Life Cycle Assessment 2021 2023

Ministerstvo pro místní rozvoj

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
Vědecko-výzkumná spolupráce pro rozvoj ekodopravy v česko-polském příhranič 2020 2021

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024298 Výzkum a vývoj nízkoemisního kotle bez elektrické přípojky pracujícím na principu zplyňování biomasy 2021 2023
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024901 Systém řízení toku elektrické energie mezi elektromobilem a energetickou jednotkou - podpora kritické infrastruktury 2021 2023
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025056 Vývoj zkušební jednotky na likvidaci čistírenských kalů 2021 2023
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024308 Škálovatelný Řídicí Systém pro Aktuátory 2021 2022
CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020077 R-mat separace - ekologická aplikace 2020 2022
EG17_176/0015702 Výzkum a vývoj aplikace pro SMART řízení podniku 2019 2022
FV40411 Optimalizace procesní inteligence parkovacího systému pro Smart city 2019 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
8JPL19020 Využití katalyzátorů k redukci emisí škodlivin ze spalování odpadní biomasy 2019 2021
EF16_019/0000753 Centrum výzkumu nízkouhlíkových energetických technologií 2017 2022

Moravskoslezský kraj

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
04414/2021/ŽPZ Provoz IIS - Inteligentního identifikačního systému zdrojů znečišťování ovzduší 2021 2021
07116/2020/DSH Vybudování výzkumné infrastruktury - Centra Energetických a Enviromentálních Technologií - Explorer 2020 2023

Technologická agentura

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
SS01010257 Vývoj nástrojů pro minimalizaci rizik kontaminace ovzdušı́ respirabilnı́mi azbestovými vlákny uvolňovanými lidskou činnostı́ z horninového prostředı́ 2020 2023
SS01020432 Posouzení vlivu uhelných skládek na životní prostředí 2020 2022
TK03020027 Centrum energetických a enviromentálních technologií 2020 2021
TK02030039 Chytrý systém pro řízení energie energetických sítí 2019 2023
TH04020180 Vývoj reaktoru pro kultivaci řas osvětlením spektrálním světlem GROW LED s využitím oxidu uhličitého z bioplynu. 2019 2022
TK02010187 Výzkum potenciálu využití vodíkových technologií pro transformaci energetického mixu Moravskoslezského kraje, nízkouhlíkové energetiky a rozvoj nízkoemisní dopravy 2019 2022
TN01000007 Národní centrum pro energetiku 2019 2022
TH04010239 Zvýšení úspor a efektivity parkovacích systémů pro dopravní prostředky 2019 2021
TJ02000031 Bezkontaktní detektor částečných výbojů pro distribuční vedení VN 2019 2021
TJ02000157 Optimalizace provozních parametrů elektrické distribuční soustavy s využitím umělé inteligence 2019 2021
TJ02000327 Identifikace původu prachových částic v silničním prachu a technologické možnosti pro jejich snížení 2019 2021
TJ02000333 Výzkum a optimalizace výrobního procesu a mechanických vlastností vstupních surovin pro výrobu tvrdých feritových magnetů. 2019 2021
TK02020099 Výzkum a realizace prototypu multifunkčního mobilního autonomního hybridního energokontejneru tepelných čerpadel vzduch / voda – voda, s progresivním autonomním energetickým managementem 2019 2021
TL01000274 Publish and Flourish: Podpora publikační činnosti doktorandů a školitelů 2018 2021

Visegradský fond

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
22030137 Low carbon technologies 2021 2022

Zahraniční projekty

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
SFZP 016204/2021 i-AIRPs Identifikace příčin znečišťování ovzduší na českopolské hranici 2021 2024
PDI/APM/2018/1/00029/U/001 Environmental Safety of Biosolids in the Circular Economy - EnviSafeBio 2019 2021