Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

ERASMUS

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
2021-CZ01-KA220-HED-000032222 aLIFEca - Virtual Open Course of Automotive Life Cycle Assessment 2021 2023

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024902 Systém pro efektivní řízení trakční soustavy MHD 2022 2023
CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027319 VÝZKUM A VÝVOJ HASEBNÍHO A KARANTÉNNÍHO KONTEJNERU URČENÉHO PRO ŘEŠENÍ POŽÁRŮ ELEKTROMOBILŮ VČETNĚ VÝVOJE ZPŮSOBU SUCHÉHO HAŠENÍ 2022 2023
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024298 Výzkum a vývoj nízkoemisního kotle bez elektrické přípojky pracujícím na principu zplyňování biomasy 2021 2023
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024899 Výzkum a vývoj technologie výroby tuhého alternativního paliva (TAP) z odpadních komponentů autovraků a elektrozařízení, popř. ostatních odpadů pro ekologické spalování v externích energetických zařízeních 2021 2023
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024901 Systém řízení toku elektrické energie mezi elektromobilem a energetickou jednotkou - podpora kritické infrastruktury 2021 2023
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025056 Vývoj zkušební jednotky na likvidaci čistírenských kalů 2021 2023
EG20_321/0024308 Škálovatelný Řídicí Systém pro Aktuátory 2021 2022
CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020077 R-mat separace - ekologická aplikace 2020 2022
EG17_176/0015702 Výzkum a vývoj aplikace pro SMART řízení podniku 2019 2022
FV40411 Optimalizace procesní inteligence parkovacího systému pro Smart city 2019 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
EF16_019/0000753 Centrum výzkumu nízkouhlíkových energetických technologií 2017 2022

Moravskoslezský kraj

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
07116/2020/DSH Vybudování výzkumné infrastruktury - Centra Energetických a Enviromentálních Technologií - Explorer 2020 2023

Technologická agentura

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
TK04010081 Snížení energetické náročnosti a ekologické zátěže ze železniční dopravy prostřednictvím přípravy infrastruktury pro vlaky na alternativní pohon 2022 2023
TK03020027 Centrum energetických a enviromentálních technologií 2020 2024
SS01010257 Vývoj nástrojů pro minimalizaci rizik kontaminace ovzdušı́ respirabilnı́mi azbestovými vlákny uvolňovanými lidskou činnostı́ z horninového prostředı́ 2020 2023
SS01020432 Posouzení vlivu uhelných skládek na životní prostředí 2020 2022
TK02030039 Chytrý systém pro řízení energie energetických sítí 2019 2023
TH04020180 Vývoj reaktoru pro kultivaci řas osvětlením spektrálním světlem GROW LED s využitím oxidu uhličitého z bioplynu. 2019 2022
TK02010187 Výzkum potenciálu využití vodíkových technologií pro transformaci energetického mixu Moravskoslezského kraje, nízkouhlíkové energetiky a rozvoj nízkoemisní dopravy 2019 2022
TN01000007 Národní centrum pro energetiku 2019 2022

Visegradský fond

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
22030137 Low carbon technologies 2021 2023

Zahraniční projekty

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
SFZP 016204/2021 i-AIRPs Identifikace příčin znečišťování ovzduší na českopolské hranici 2021 2024