Pracoviště modelování fyzikálních a chemických dějů

Příklady vědecko – výzkumné činnosti:

• Rozvoj a verifikace matematických modelů spalování, turbulentního proudění, přenosu tepla radiací, vícefázového proudění a kolizi pevných částic.
• Studium možnosti spojení metod CFD (Computational Fluid Dynamics) a DEM (Discrete Element Method) pro simulace vybraných dějů.
Vývoj fyzikálních modelů pro validace aplikovaných teorií.

Využívané softwary a vybavení pracoviště:

• CFD a DEM softwary.
• 3 moderní výpočetní stanice.
• Fyzikální model spalovací komory pro plynná paliva s možností demontáže všech segmentů hořáků a s možností změny velké řady podmínek spalovacího procesu.
• Laboratorní fluidní systém pro verifikaci matematických modelů dvoufázového proudění, přenosu tepla a odpařování.
• Mobilní zařízení pro vstřikování pevných práškových paliv.
• Přístroje pro měření teplotních, vektorových, tlakových a koncentračních polí ve zkoumaných prostorech.

Nabízené služby:

• Simulace různých energetických procesů (např. spalování plynných, pevných i kapalných paliv, tepelné výměníky, tvorba NOx apod.).
• Možnost simulace vybraných dějů na fyzikálních modelech.
• Možnost realizace časově náročných výpočtů na disponovaných výpočetních stanicích.
• Modely energetických a hmotnostních toků.
• Vizualizace molekulových struktur.

Kontaktní osoba:

Stanislav Honus
e-mail: stanislav.honus@vsb.cz
tel.: +420 597 323 270