Laboratoř tepelných procesů a proudění

Laboratoř se zaměřuje na základní a aplikovaný výzkum spalování, proudění, přenosu tepla, sušení, sorpce škodlivin ve fluidním kotli a řešením problematiky záměny konvenčních paliv za alternativní. Výzkumná činnost rovněž zahrnuje rozvoj matematických modelů jednotlivých dějů a jejich verifikování prostřednictvím experimentálních měření.

Základní přístrojové vybavení:

• Analyzátory vybavené ke specifikaci spalování (kontinuální měření teplot, tlaků, rychlostí a složení spalin – O2 , CO, CO2, NO, NO2, SO2, CXHY).
• Přístroje pro měření rosného bodu, vlhkosti paliv a obsahu sazí ve spalinách.
• Laboratorní komora pro výzkum (ko)spalování alternativních paliv, proudění a přenosu tepla s možností změny parametrů hoření a demontáže prvků hořáku.
• Mobilní vstřikovací systém pro výzkum hoření práškových paliv.
• Termovizní kamera a infračervené teploměry.
• Laboratorní fluidní komora pro výzkum sorpce škodlivých látek ve spalinách.
• Zařízení pro výzkum vícefázového proudění, kolizí částic a přenosu tepla ve fluidní vrstvě.
• CFD a DEM softwary + výpočetní stanice.

Nabídka služeb:

• Měření emisí a rychlostí proudění spalin z energetických zdrojů menších výkonů.
• Návrh podmínek spalování alternativních paliv.
• Určení fyzikálních a spalovacích vlastností alternativních plynných paliv.
• Matematické modelování energetických procesů.
Možnost simulace vybraných dějů na fyzikálních modelech (fluidní vrstva, sušení, spalování, přenos tepla).
• Testování účinnosti sorbentů a aditiv na snižování emisí škodlivých látek ze spalovacího procesu.
• Posouzení vhodnost použití různých sorbentů za daných podmínek ve fluidních topeništích.
• Příprava paliv či sorbentů pro testování dle stanovených parametrů a složení.

Kontaktní osoba:

Stanislav Honus
E-mail: stanislav.honus@vsb.cz
Tel: +420 597 323 270