Termické zpracování zbytků po suché fermentaci

Hlavním cílem navrhovaného projektu je výzkum a vývoj v oblasti termického zpracování fermentačního zbytku. Výzkum vlastností fermentačního zbytku a procesu jeho separace, sušení a termického zplyňování, dále pak vývoj a realizace jednotky pro energetické využití odpadů po suché a polosuché fermentaci. Princip technologie spočívá v úpravě odpadu po suché a polosuché fermentaci na využitelné palivo ve formě sušeného a rozdruženého separátu fermentačního zbytku, následné zplynění části tohoto paliva a výroba plynu, který bude spálen ve spalovací komoře. Teplo vzniklé spálením bude využito při sušení vstupní suroviny a pro vytápění. Vysušený fermentační zbytek, který nebude zplyněn, bude zpeletován. Výstupem z technologie přípravy paliva tedy bude tuhé palivo ve formě výlisků a teplo.