Technologické centrum Ostrava

Spolupráce

Spolupracujeme s řadou tuzemských a zahraničních firem při řešení problematiky energetického využívání netradičních paliv a odpadů. Realizace výzkumných a vývojových prací probíhá formou přímé komerční spolupráce nebo prostřednictvím národních projektů.


Laboratoř Termických Procesů

Laboratoř se zabývá poskytováním služeb a výzkumem v oblasti termického zpracování odpadních materiálů a alternativních paliv se zaměřením na maximální efektivitu celého procesu. Cílem výzkumu termického zpracování odpadních materiálů je vývoj nových jednotek určených pro energetické a materiálové využití široké škály odpadů. Laboratoř se dále věnuje problematice produkce energie z malých zdrojů a technologiím „Waste-to-energy“.


Laboratoř pro výzkum vysokoteplotních vlastností surovin

Laboratoř se specializuje na výzkum redukčních procesů a testování vysokoteplotních vlastností surovin v prostředí technologických plynů. Výzkumná činnost je zaměřena na stanovení základních technologických charakteristik kusové železné rudy, metalurgických pelet a aglomerátu, případně briket či pelet z železorudných metalurgických odpadů. V laboratoři je testována redukovatelnost a rozpadavost (změny pevnostních vlastností) těchto materiálů za podmínek simulující poměry v šachtě vysoké pece.


Laboratoř tepelných procesů a proudění

Laboratoř se zaměřuje na základní a aplikovaný výzkum spalování, proudění, přenosu tepla, sušení, sorpce škodlivin ve fluidním kotli a řešením problematiky záměny konvenčních paliv za alternativní. Výzkumná činnost rovněž zahrnuje rozvoj matematických modelů jednotlivých dějů a jejich verifikování prostřednictvím experimentálních měření.


Energetické výzkumně vývojové informační centrum ČR

Registrační číslo: LTI17023

Řešitel za VŠB – TUO: prof. Ing. Jaroslav Purmenský, DrSc.

Doba řešení: 2017 / 2019


INTERREG V-A Česká republika – Polsko, Fond mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia

Registrační číslo: CZ.11.4.120/0­.0/0.0/16_013/00­00653

Řešitel za VŠB – TUO : prof. Ing. Jiří Bilík, CSc.

Doba řešení : 1.2.2017 – 31.1.2018


Laboratoř přípravy paliva a peletizace

Pracoviště se zabývá peletizací materiálů. Peletizace představuje metodu úpravy materiálů, díky níž dojde k zvýšení měrné hmotnosti a zlepšení tokových vlastností.


Přeshraniční spolupráce vědeckých pracovníku v oblasti energetického využití odpadů s ohledem na ŽP

Registrační číslo: CZ.3.22/3.3.04/13­.03613

Řešitel za VŠB – TUO: Ing. Pavlína Pustějovská, Ph.D

Doba řešení: 2013 – 2014


Publikace

V sekci reference je možné nalézt kompletní přehled o výsledcích vědy a výzkumu (publikace, patenty, …), přehled o zakázkách realizovaných pro průmyslové partnery (projekty smluvního výzkumu) a seznam ukončených vědeckovýzkumných projektů.

Výsledky vědy a výzkumu jsou prezentovány za aktuální rok a léta 2015 a 2016.


Pyrolýzní jednotka s indukčním ohřevem

Registrační číslo:CZ.01.1­.02/0.0/0.0/15_019/00­04681

Řešitel za VŠB – TUO: Ing. Jan Najser, Ph.D.

Doba řešení: 1.1. 2017 – 31. 7. 2017


Rozvoj česko-norské spolupráce v oblasti energetiky

Registrační číslo: 7F16024

Řešitel za VŠB – TUO: doc. Ing. Stanislav Honus, Ph.D.

Doba řešení: 2017


Termické zpracování zbytků po suché fermentaci

Registrační číslo: TH02030120

Řešitel za VŠB – TUO: Ing. Jan Najser, Ph.D.

Doba řešení:01/2017 – 02/2020


Torifikace

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0­.0/15_019/0004771

Řešitel za VŠB – TUO: Ing. Jan Najser, Ph.D.

Doba řešení:1/2017 – 9/2019


Vývoj technologie pro čištění a úpravu syntézních plynů

Registrační číslo: TH02020032

Řešitel za VŠB – TUO: Ing. Jan Najser, Ph.D.

Doba řešení: 01/2017 – 12/2019


Zhodnocení agromateriálů gasifikací pro kogeneraci

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0­.0/15_019/0004885

Řešitel za VŠB – TUO: Ing. Jan Najser, Ph.D.

Doba řešení: 01/2017 – 9/2019


Zvýšení účinnosti výroby stlačeného vzduchu v kompresorových stanicích pomocí ORC kompresoru.

Registrační číslo: TH02020183

Řešitel za VŠB – TUO: Ing. Jaroslav Frantík, Ph.D.

Doba řešení: 01/2017 – 2/2020