Diagnostika elektrických zařízení

Členové výzkumného týmu poskytují rozsáhlé služby v oblasti diagnostiky elektrických zařízení. Tým se zaměřuje na diagnostiku elektrických strojů točivých i netočivých, včetně diagnostiky elektrických sítí NN, VN.

Detekce mezizávitových zkratů

Pomocí srovnávací zkoušky rázovou vlnou lze detekovat mezizávitové zkraty ve vinutích elektrických strojů. Jako zdroj rázových vln je použit rázový generátor PSG 215A s max. výstupním napětím 15 kV.

Měření ztrátového činitele izolace

Ztrátový činitel dielektrika lze využít jako jeden z ukazatelů kondice izolačního systému diagnostikovaného zařízení. K tomuto účelu slouží měřící souprava Megger, která umožňuje měření ztrátového činitele při zkušebním napětí až 12 kV.

Měření izolačních stavů

Na základě znalosti hodnoty činného odporu izolačního systému a také časové závislosti této veličiny lze vyhodnotit izolační stav diagnostikovaného zařízení. Měřicí přístroj C.A 6545 umožňuje také vyhodnotit polarizační index (PI), index absorpce dielektrika (DAR) a test vybití dielektrika (DD). To vše při zkušebním napětí až 5 kV.

Detekce výbojových činností v izolačních systémech

Přítomnost částečných výbojů v dielektriku je v závislosti na jejich četnosti indikátorem zhoršujícího se stavu izolace. Měřicí souprava B2Suite umožňuje detekovat aktivitu částečných výbojů v dielektriku při zkušebním napětí až 45 kV. V případě diagnostiky kabelů lze navíc určit konkrétní postižený úsek vodiče.

Analýza vibrací

Měření vibrací najde své uplatnění zejména u točivých strojů. Analýzou frekvenčního spektra lze odhalit poruchy mechanického rázu a také poruchy rotorového vinutí. Analyzátor vibrací Adash 4300 je vybaven akcelerometrem s vestavěným magnetem, který umožňuje jednoduchou instalaci na jakoukoliv nerotující feromagnetickou část diagnostikovaného stroje. Přístroj dokáže analyzovat vibrace o frekvencích do 16 kHz.

Rychlokamera

Rychlokamera Motion XPro3 umožňuje záznam obrazu na vnitřní paměť se snímkovací frekvencí až 60 000 Hz. Součástí vybavení kamery je výkonný LED osvětlovací systém a sada objektivů, maximální možné rozlišení obrazového záznamu je 1280×1024 obrazových bodů.

Měření hlukových emisí

Pomocí decibelometru GSH 8922 lze vyhodnotit akustické tlaky na měřeném místě a odhalit zdroje hlukových emisí. V kombinaci s dalšími metodami lze frekvenční analýzou zaznamenaných emisí odhalit poruchy mechanického i elektrického charakteru u točivých strojů. Akustické tlaky lze analyzovat v rozsahu 30 až 130 dB při kmitočtech od 31,5 Hz až do 8 kHz.

Termovizní měření

Vyhodnocení tepelného obrazu stroje pomocí termokamery FLIR T420 představuje rychlý a jednoduchý diagnostický nástroj, který umožnuje odhalit poruchy mechanického i elektrického charakteru. Své uplatnění najde také při kontrole přechodových odporů na přípojnicích rozvoden. Rozlišení obrazu v IR oblasti je 320×240 obrazových bodů.

Detekce povrchových výbojů

Přítomnost povrchových výbojů na diagnostikovaném zařízení lze odhalit pomocí speciální kamery Uvirco CoroCAM 6D, a to již od energií 2·10–18 W/cm2. Rozlišení obrazového záznamu je 768×576 obrazových bodů. Kamera umožňuje detekovat výboje i za plného denního světla a vykazuje vyšší citlivost, než běžně používané metody ultrazvukové detekce.

Ultrazvuková měření

Výbojovou činnost v izolačních systémech a na povrchu objektů lze identifikovat na základě měření akustických tlaků v oblasti ultrazvuku. Ultrazvukovým mikrofonem SMA je možné lokalizovat výbojovou činnost uvnitř kabelu, případně odhalit zdroje korónových výbojů.

Zkoušky rázovou vlnou

Pomocí generátoru HAFELY lze vytvořit napěťovou či proudovou rázovou vlnu. Maximální amplituda napěťového impulsu je 700 kV, v případě proudového impulsu je nejvyšší možná amplituda 20 kA. Generátor najde své uplatnění zejména při testech přepěťových ochran či při ověření účinků bleskových proudů na zkoušené zařízení.

Měření elektromagnetických polí

Měřicí přístroj EMF-839 měří intenzitu elektrického pole a indukci magnetického pole v kmitočtovém rozsahu 100 kHz až 100 MHz. Vyhodnocení elektromagnetického pole lze využít zejména při bezdemontážní diagnostice elektrických strojů.

Měření zemních odporů

Multifunkčním měřičem uzemnění C.A 6472 lze provést kontrolu spojitosti uzemnění, změřit hodnotu zemního odporu a rezistivity půdy a také určit zemní potenciál a pole ovlivnění.

Analýza napájecí sítě

Síťové analyzátory ENA 330 a ENA 500 umožňují komplexně vyhodnotit kvalitu elektrické energie v síti. Dokáží vyhodnotit obsah harmonických, symetrii, toky energií, přítomnost flikru, signály HDO, vyhodnotit EMC a další. Kompaktní rozměry analyzátorů umožňují jejich umístění do rozváděče při realizaci dlouhodobých měření.

Měření přechodných dějů

Osciloskop Yokogawa disponuje osmi vstupními kanály, díky kterým je možné zaznamenat napěťové a proudové poměry v rozvodně během přechodných dějů.

Měření velmi malých napětí, proudů a odporů

Precisní multimetr M1T380 umožňuje měřit střídavé a stejnosměrné napětí i proudy extrémně malých hodnot (až do 10–6). V diagnostice najde své uplatnění zejména při měření rezistivity vinutí a kabelů velkých průřezů (např. přívody obloukových pecí apod.)