European Energy Research Alliance

Registrační číslo:

Řešitel: doc. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.

Doba řešení: 1.1.2016 – 31.12.2017

Projekt EERA_CZ umožní účast českých výzkumných organizací v Evropské alianci pro energetický výzkum (EERA) a jejich vstup do konsorcií programu Horizont 2020, která v tomto společenství vznikají. Účastí ve společných programech EERA budou ovlivňovány priority evropského výzkumu v energetice a také podoba výzev programů Horizont 2020 a EURATOM. Projektem bude vytvořena struktura, síť koordinátorů energetického výzkumu v tématech společných programů EERA. Přenosem znalostí, činností této struktury, bude umožněna informovanost výzkumné komunity o přínosech členství v EERA. Současně se umožní informovanost státní správy o zapojení české výzkumné komunity jak do EERA, tak následně do projektů programu Horizont 2020. Svou vazbou na centra budovaná ze strukturálních fondů bude mít projekt vliv na jejich napojení na evropskou výzkumnou komunitu, a tudíž i následně jejich dostatečné financování a excelenci výzkumu v nich prováděného.

Členové konsorcia:

  • Centrum výzkumu Řež s.r.o.
  • České vysoké učení technické v Praze
  • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
  • Vysoké učení technické v Brně
  • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
  • Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.