Výzkum a vývoj

Výzkum a vývoj v oblasti spalovacích zařízení a spalovacích procesů. Měření teplot, složení spalin, rychlosti proudění, případně odběr tuhých vzorků ze spalovacíh komor v ohništích velkých kotlů. Zajištění hodnot pro vytváření CFD modelů. Spolupráce s významnými kotlářskými firmami na snižování emisí NOx ze spalovacích procesů.

Výzkum a vývoj odsiřovacích procesů ve vazbě na trvalé snižování emisních limitů plynných škodlivin. Spolupráce při diagnostice odsiřovacích zařízení a návrhy optimalizace provozu odsiřovacích zařízení.

Výzkum v oblasti využití obnovitelných zdrojů energie, zejména pak spalování biomasy, štěpky a zemědělské fytomasy. Návrhy úprav spalovacích procesů, optimalizace provozu zařízení. Návrhy úprav a optimalizace dopravních zařízení pro biomasu.

Výzkum, vývoj a návrhy spalovacích zařízení pro obnovitelné zdroje energie.

Optimalizace provozu mlýnů a mlecích zařízení pro energetické účely, diagnostika mlýnů a mlýnských okruhů. Návrhy úprav.

Sledování stability spalování, vývoj zařízení pro monitoring stability spalování a řízení spalovacích procesů s ohledem na nekatalytické denitrifikační systémy.

Výzkum a vývoj v oblasti snižování emisí těžkých kovů, zejména rtuti na pilotních zařízeních. Spolupráce při uvádění těchto zařízení do provozu.

Spalovací zkoušky s různými typy paliv a alternativních paliv. Výzkum sorbentů a aditiv pro zlepšení účinnosti spalování. Omezení tvorby nánosů a snižování emisí ze spalovacích procesů.

Seřizování a optimalizace spalovacích procesů.