Vývoj poloprovozního zařízení pro monitoring snižování emisí Hg z velkých a středních energetických zdrojů.

V rámci projektu byla v elektrárně Tušimice II na výrobním bloku 21 o jmenovitém výkonu 200 MWel. vybudována poloprovozní jendotka pro výzkum vlivu katalyzátoru na snižování emisí Hg. Poloprovozní jednotka byla vybudována ve spolupráci s firmou Enwir & Power Ostrava a ÚJV Řež. Na jednotce proběhla v roce 2016 výzkumná měření. Výsledky měření slouží provozovatelům a výrobcům katalyzátorů jako podklad pro návrh technologických úprav a upřesnění výhledu nutných opatření v souvislosti s přípravou nových emisních limitů platných po roce 2021. Výzkum je velmi pozorně sledován ze strany velkých výrobců energie a tepla. Závěry z výzkumu budou rozpracovány pro jednotlivé energetické výrobny.

Cílem projektu je identifikace problému dosažení předpokládaných emisních limitů Hg na jednotlivých energetických zdrojích spalujících fosilní paliva v ČR a návrh technického a ekonomického řešení dosažení předpokládaného budoucího emisího limitu rtuti vzniklé ze spalování fosilních paliv. Budou provedena měření na stávajících zdrojích s ohledem na určení koncentrace Hg0 (plynná rtuť atomární), Hg2+ (plynná rtuť oxidovaná) a HgP (vázaná rtuť plynná s částicemi tuhými jako je popílek, případně spalitelná část hořlaviny v popílku) ve spalinách. Projekt bude následně řešen na poloprovozním zařízení, kde bude zkoumán vliv reálně dostupných metod, především SCR (Selektivní katalytická redukce), na spalinách reálného zdroje. Výsledkem řešení projektu bude technická dokumentace úprav stávajících zařízení či předběžná dokumentace nových zařízení určených pro eliminaci emisí rtuti.