Publish and Flourish: Podpora publikační činnosti doktorandů a školitelů

Ve spolupráci s Centrem akademického psaní při Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. vysoutěžilo Centrum ENET v programu TAČR ÉTA projekt Publish and Flourish: Podpora publikační činnosti doktorandů a školitelů.

Výsledkem projektu budou modulární blended-learningové kurzy pro doktorandy, semináře pro školitele a metodická příručka pro vyučující v kurzech akademického psaní na VŠB-TUO.

Program: TL-Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

Registrační číslo: TL01000274

Hlavní řešitel: Mgr. Alena Kašpárková, Ph.D., VŠB-TUO

Spoluřešitěl: Mgr. Kamila Etchegoyen Rosolová, Ph.D., Kabinet studia jazyků ÚJČ AV ČR

Doba řešení: 2018–2021

Anotace: Cílem projektu je vybudovat na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava (VŠB-TUO) systém podpůrných mechanismů pro akademické psaní v angličtině a publikační činnost doktorandů. Tento systém bude mít podobu modulárních blended-learningových kurzů pro doktorandy, seminářů pro školitele a metodické příručky pro vyučující v kurzech akademického psaní. Všechny části systému budou propojené, aby mohlo dojít k systémové změně a k zavedení na VŠB-TUO dosud neexistující celouniverzitní podpory publikační činnosti doktorandů. Očekáváným přínosem je zlepšení výzkumných a komunikačních dovedností doktorandů, které povedou k jejich úspěšnější a méně bolestivé publikační činnosti. Projekt zároveň usiluje o pomoc školitelům, jejichž zodpovědnost za vzdělávání doktorandů by se díky projektu mohla rozložit do vícera zdrojů.