Aktuality

Publish and Flourish: Podpora publikační činnosti doktorandů a školitelů

Ve spolupráci s Centrem akademického psaní při Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. vysoutěžilo Centrum ENET v programu TAČR ÉTA projekt Publish and Flourish: Podpora publikační činnosti doktorandů a školitelů.

Technologická agentura ČR

Program: TL-Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

Registrační číslo: TL01000274

Hlavní řešitel: Mgr. Alena Kašpárková, Ph.D., VŠB-TUO

Spoluřešitěl: Mgr. Kamila Etchegoyen Rosolová, Ph.D., Kabinet studia jazyků ÚJČ AV ČR

Doba řešení: 2018–2021


Tisková zpráva - Centrum ENET podalo projektovou žádost "Safeness4Cities".

Dne 15. 11. 2017 Centrum ENET podalo projektovou žádost s názvem „Safeness4Cities – Sofisticated Energy Smart System for Cities“ do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzva č. 02_17_049 pro Dlouhodobou mezisektorovou spolupráci pro ITI v prioritní ose 1 OP.

Příprava této projektové žádosti proběhla s finančním přispěním Moravskoslezského kraje, v rámci Programu na podporu přípravy projektových záměrů strategických intervencí RIS3 Moravskoslezského kraje – 2. Výzva, s celkovou výši podpory 363.331,35 Kč.