Vize Centra ENET

Centrum ENET disponuje unikátním laboratorním zázemím v čele s fundovanými odborníky pracujících na vývoji bezpečné a spolehlivé energetické platformy zajišťující energetickou soběstačnost a surovinovou nezávislost regionu popř. státu s efektivním využitím odpadového hospodářství, maximálního podílu lokálních obnovitelných zdrojů a podporou akumulačních prostředků s řízením toku energie s využitím sofistikovaných metod umělé inteligence v maximálním souladu s energetickou koncepcí státu resp. EU a s podporou technologií Průmyslu 4.0.

Centrum ENET se zaměřuje též na priority uvedené v programu Horizont 2020 a připravuje projekty v rámci výzev orientované na nové technologie obnovitelných zdrojů i akumulace energie, Smart Grids a Smart Cities.

V současné době probíhá na Centru ENET řešení projektu:
„LO1404 – Trvalá udržitelnost Centra ENET“.

Aktuality

Kurz zaměřený na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, distribuci tepla. VŠB-TU Ostrava, Centrum ENET ve spolupráci s Fakultou strojní a odborníky z praxe připravuje kurz věnovaný kombinované výrobě elektřiny a tepla se zaměřením na různé typy výroby, zapojení zdrojů a vzájemné souvislosti. Teoretická část bude doplněna praktickými výpočty a samostatnou prací za podpory školitelů.

Dne 15. 11. 2017 Centrum ENET podalo projektovou žádost s názvem „Safeness4Cities – Sofisticated Energy Smart System for Cities“ do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzva č. 02_17_049 pro Dlouhodobou mezisektorovou spolupráci pro ITI v prioritní ose 1 OP. Příprava této projektové žádosti proběhla s finančním přispěním Moravskoslezského kraje, v rámci Programu na podporu přípravy projektových záměrů strategických intervencí RIS3 Moravskoslezského kraje – 2. Výzva, s celkovou výši podpory 363.331,35 Kč.